Kaip buvo lenkinama rytų Lietuva

Print

Iki 1911 m. Giedraičių bažnyčioje buvę visai ramu, pareidavę visi lietuviai ir lenkai, pasimelzdavę, pagiedodavę, ir lietuviškai ir lenkiškai, kaip papuldavo. Iš bažnyčios, pamaldoms pasibaigus, išėję susitikdami sveikindavęs, vienas kitą meiliai apkabindavę. Nebuvę tokios neapykantos, kaip dabar. () dabar, kad sumanytų, tai lenkai lietuvius vandens šaukšte prigirdytų. Visų pirma suagitavęs čia lenkus prieš lietuvius kun. Davidavičius, kurs 1911 m. buvo čia rekolekcijoms atvažiavęs žmonių išpažinties gavėnioje klausyti.
Kitas agitatorius kun. Keršauskas. Jis, kur sutikdamas, žmones prikalbinėjęs, kad būtų lenkais. Dabar tai ne vien bažnyčioje nėra santarvės, bet ir sodžiuose tas pat atsikartoja. VIename sulenkėjusiame sodžiuje pasiliko vienas ūkininkas lietuvis, tai jį lenkai visaip kamavo, gyvulius jo atskyrė nuo savų, nepriėmė ganyti krūvoje prie sodžiaus gyvulių, pagaliau pradėję bauginti, kad sudeginsią. Kitame sulenkėjusiame sodžiuje viena moterė nepasirašė lenke, tai ji nei per sodžių pereiti negalinti, visaip ją kolioją, kale vadiną.

"Lietuvos Žinios" 1913 03 16

Joomla 3.0 templates
Friday the 26th. © 2019 Tomas Bikelis tomas@bikelis.lt